1. Toepassing
  1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Jeanine Verbraak Concepts en haar opdrachtgevers, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
  1.2     Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Jeanine Verbraak Concepts.
 1. Vergoeding
  2.1     Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
  2.2     Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
 1. Factuur en betaling
  3.1     Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  3.2     Indien Jeanine Verbraak Concepts het verschuldigde bedrag niet binnen de 3.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag.
  3.3     Indien de opdrachtgever op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Jeanine Verbraak Concepts ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Klachten
  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan Jeanine Verbraak Concepts te worden medegedeeld.
 1. Opdracht
  Jeanine Verbraak Concepts heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 1. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij Jeanine Verbraak Concepts.
 1. Licentie
  7.1     Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Jeanine Verbraak Concepts is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  7.2     Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Jeanine Verbraak Concepts, hebben bedoeld.
  7.3     Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk/per e-mail overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 7.2 genoemde exploitatierecht.
  7.4     Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeanine Verbraak Concepts.
  7.5     Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
 1. Inbreuk op auteursrecht
  8.1     Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Jeanine Verbraak Concepts.
  8.2     Bij inbreuk komt Jeanine Verbraak Concepts een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Jeanine Verbraak Concepts gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
  9.1     De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
  9.2     De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
  9.3     Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Jeanine Verbraak Concepts gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 1. Annulering van de overeenkomst
  10.1     Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Jeanine Verbraak Concepts gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
  10.2     Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot 48 uur vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane vooruitbetalingen worden gerestitueerd.
  10.3     Indien een opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten van het factuurbedrag verschuldigd:
  – Bij annulering minder dan 48 uur tot 24 uur voor de opdracht 50%
  – Bij annulering minder dan 24 uur voor de opdracht 75%
 1. Aansprakelijkheid
  11.1     Jeanine Verbraak Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Jeanine Verbraak Concepts is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
  11.2     Jeanine Verbraak Concepts sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Jeanine Verbraak Concepts en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Jeanine Verbraak Concepts kunnen worden toegerekend.
  11.3     Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Jeanine Verbraak Concepts is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
 1. Faillissement/surseance
  Zowel Jeanine Verbraak Concepts als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Jeanine Verbraak Concepts het recht de verstrekte licentie te beëindigen.